سوسک پوست خوار کوچک کاج                       
        Ips amitinus     
 Coleoptera: Scolytidae Small spruce bark beetle
این حشره یکی از گونه های سوسک پوست خوار درختان سوزنی برگ در اروپا است که به درختان ضعیف و صدمه دیده حمله می کند.
میزبان های آن درختان سوزنی برگ Picea, Larix ,Pinus است.
 مرفولوژی
 حشرات کامل به رنگ قهوه ای متمایل به تیره به طول 3/5 تا 4/5 .mmدر جنس نر و ماده چهار عدد خاردر طرف داخلی فرورفتگی. انتهایی هریک از بالپوش ها دیده می شود.که خار سوم بلندتر و در انتها متورم شده.در حشرات نر پیشانی براق و دارای خط برجسته ی طولی کوچکی است. تخم ها بیضی به رنگ سفید،لاروها تا حدودی خمیده و سفید رنگ،سر لارو ها قرمز مایل به قهوه ای،شفیره سفید مایل به زرد و طول آن به اندازه ی طول حشره ی کامل است.
 زیست شناسی
 حشرات کامل در حدود اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد ظاهر می شوند.سوسک های نر زودتر خارج شده و پوست درختان را سوراخ می کنند.سوسک های ماده بعدا از همین سوراخ ها نفوذ می کنند.حشرات کامل نسل جدید در تیر تا مرداد ظاهر می شوند.نسل دوم آن ها روی بقایای گیاهی فعالیت می کند.تخم ها بعد از 7تا9 روز تفریخ می شوند.
خسارت
این آفت بیشتر در قسمت های انتهایی و رو به آفتاب تاج درختان میزبان و بر روی شاخه های ضخیم فعالیت می کند.از علائم آلودگی به این آفت بر روی پوست درختان میزبان وجود 3 تا 7 دالان ستاره ای شکل که از دالان های شفیرگی منشعب شده اند.