متوسط عملکرد محصول گوجه‌فرنگى در ایران در حدود ۲۷ تن در هکتار مى‌باشد. طبق گزارش سالیانه سازمان جهانى خواربار کشاورزى (FAO) مقدار متوسط عملکرد در جهان ۲۷ تن درهکتار بوده است.

   

    آماده کردن اصولى زمین اصلى جهت نشاءکارى اهمیت زیادى در گرفتن نشاء و رشد و نمو بعدى آن خواهد داشت. به‌همین منظور باید زمین را در پائین شخم عمیق زده و هم‌ زمان مقدارى در حدود ۲۰ تا ۳۰ تن کود حیوانى داده شود.   

      در بهار با وسایلى ازقبیل دیسک و هرس و ماله زمین را کاملاً نرم مى‌نمائیم. سپس زمین را به جوى پشته تبدیل کرده و عرض پشته‌ها ۸۰ سانتى‌متر براى ارقام پاکوتاه و کم شاخ و برگ و ۱ متر براى ارقام متوسط انتخاب مى‌کنند.     

   گاهى نیز جهت استفاده از ماشین‌آلات فواصل ردیف‌ها متناوباً ۸۰ و ۱۲۰ سانتى‌متر مى‌گیرند در این فواصل مى‌توان هر بار دو ردیف را سم‌پاشى نمود. فواصل بوته‌ها بستگى به ارقام مورد کاشت خواهد داشت و به‌طور متوسط مى‌توان بین ۲۰ تا ۳۵ سانتى‌متر انتخاب نمود.