این گیاه از خانواده ارالیاسه میباشد و به زبان انگلیسی ان را درخت چتر

 

 

مینامند

برگها به رنگ سبز روشن و براق میباشد.

دم برگها بلند و در بخش انتهایی دارای ۶ برگچه میباشد که هر یک به طرفی امتداد میابند و بدین ترتیب برگها مرکب محسوب میشوند

به نور غیرمستقیم احتیاج دارد اما سایه را به خوبی تحمل میکند.

در تابستان هر روز و ۲ تا۳ بار در زمستان هفته ای یکبار انجام میشود.

و در زمستان هفته ای یك بار. ۲بار به غبارپاشی نیاز دارد

از طریق قلمه ساقه تکثیر میشود و قلمه ها باید حداقل دارای یک برگ باشند.

شفلرا به خاکی مملو از مواد الی و همیشه مرطوب نیاز دارد و به خوبی در محل سایه و

 در اطاق ها رشد و نمو میکند.این گیاه به کود زیادی نیاز ندارد و سالها در

 یک گلدان بزرگ باقی می ماند.

این گیاه مبتلا به نوعی کنه میشود که در صورت ابتلا باید با ان مبارزه شود