کشاورزان عزیز :

با توجه به گرم شدن هوا و آمارهای هواشناسی و احتمال وقوع خشکسالی در ماه های اول سال ، لازم است نسبت به مصرف کودهای ازته در اراضی دیم ، مدیریت خاص انجام گرددو چنانچه در پاییز هنگام کاشت ازته استفاده شده است ، نیازی به مصرف کود سرک ازته در اواخر اسفند یا فروردین وجود ندارد و در صورت عدم مصرف در پاییز با محلول 3 تا 5 در هزار کود نیترات آمونیوم و یا اوره در دیمزار ها سرک به صورت محلول پاشی انجام گیرد .