زن پایه اصلی ثبات برای خانواده است چرا كه زن در روستا وخانواده روستایی و همچنین در تمام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی روستایی نقش مهم و حضوری پررنگ دارد

.به جرأت می توان گفت كه در روستا خانواده بدون وجود مرد می تواند- هر چند با سختی- ادامه و دوام یابد ولی بدون وجود زن هرگز نمی تواند.  
‏در گذشته کار در روستا شامل کار کشاورزی مثل درو کردن گندم ،آبیاری کردن باغ و زمین ‏، دوشیدن دامها ،تمیز کردن جای دام ها و در درون خانه پختن غذا،شستن لباس بچه داری ‏و شوهرداری،پختن نان در تنور همه این کارها توسط یک زن روستایی ‏انجام می گرفته و در پاره ای از موارد هنوز هم انجام می شود.فعالیت اقتصادی زنان روستایی نقش مؤثری در اقتصاد روستایی منطقه دارد، همچنین زمینه ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی زنان در بخشهای مختلف اقتصاد روستایی وجود دارد و دیگر اینکه افزایش کارآیی و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی در منطقه شرط لازم برای توسعه پایدار روستایی منطقه استارتقای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشاركت آنان به ویژه در زمینه های اقتصادی، یک شرط لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز و بطور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بیشتری برخوردار است.زنان روستایی علاوه بر این فعالیت ها، مدیریت منزل و اقتصاد خانواده و تربیت فرزندان را با امكانات محدود بر دوش می كشند كه بار مضاعفی را بر آنان تحمیل می نماید. چنین زنانی عمدتا دارای ایده ها و توانایی های ذاتی نیز می باشند كه در صورت فراهم نمودن شرایط تحقق آنها می توانند سهم چشمگیری در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده خود و سطح روستا به عمل آورند.باتوجه به چنین نقش حساس وارزشمندی كه زنان روستا برعهده دارند، اما از حق كمتری در خانواده برخوردارند چنانكه تحقیقات روستایی نشان می دهد به رغم سهم نسبتاً زیاد زنان در كارهای تولیدی، آنان نقش بسیار ناچیزی در تصمیم گیریهای تولیدی و نیز تصمیم گیریهای مربوط به اداره امورخانواده دارند و با افزایش این سهم، مشاركت آنان در تصمیم گیریها افزایش نمی یابد. دلیل این عدم افزایش آن است كه فعالیتهای زنان جزء وظایف خانگی آنان محسوب می شود ودر نتیجه مزدی به آنان تعلق نمی گیرد. به عبارت دیگر آنان جرء كاركنان خانوادگی بدون مزد هستند اما در همین محیطهای روستایی هنگامیکه زن در قبال كارخود مزد دریافت می كند و شاغل محسوب می شود قدرت تصمیم گیری او درخانه افزایش می یابد.با این حال خانواده و به خصوص زنان روستایی در تمام فعالیتها نقش اساسی دارند و در واقع بدون وجود آن دو(زن و خانواده) ادامه زندگی درروستاها بسیار دشوار و سخت خواهد بود و دراین میان نقش زن در خانواده روستایی به عنوان قطب گران سنگ و ركن اساسی خانواده غیر قابل انكار است. .

منبع:http://dastena.ir/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=40