برای ثبت یارانه سوخت کشاورزی به سایت زیر مراجعه کنید

http://tejaratasan.ir/