برهم کنش های باکتری ها و گیاهان به سه دسته ی همزیستی (symbiotic)، بیماریزایی (pathogenic) و همکاری (associative) تقسیم می شود. در راه مطالعه ی چگونگی این روابط و با کمک برخی روش های مولکولی (از جمله PCR،DNA sequencing analysis،Transcriptomic analysis ، Proteomic analysis)، دانشمندان توانسته اند ژن های دخیل در همزیستی و بیماریزایی موجود در ژنوم برخی باکتری ها را شناسایی کنند. به عنوان نمونه می توان به گروه ژنی nod (گره زایی) در Rhizobium sp.و ناحیه ژنیVir روی پلاسمیدTi  در Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) اشاره کرد.

چکیده:

 

ژنوم باکتری ها تحت اثر سیگنال های محیطی از جمله مواد مترشحه از گیاه مانند flavonoids و سیگنال های باکتریایی مانند AHL  (در پدیده ی Quorum sensing) قرار گرفته و دچار تغییراتی در مسیر بیان ژن هایش می شود. این تغییرات می تواند با تغییر در فعالیت TTSS و T4SS، تولید و یا عدم تولید EPS، آنزیم های پکتیناز، سلولاز و غیره، تحرک باکتری و بسیاری موارد دیگر همراه باشد. امّا آن چه از این مطالب بر می آید اینست که ما در این راه به تحقیقات بیشتر و تکمیل شناخت مکانیسم های اثر باکتری های مختلف در روابط خود با گیاه نیاز داریم.

نویسنده و گردآوری كننده :زهره سادات مرتضوی