1.       بررسی و مطالعه اهداف, برنامه‌ها, استراتژی‌ها و سیاستهای دولت, وزارت جهادکشاورزی و کمیته ملی توسعه پایدار در جهت تنظیم و تدوین خط مشی‌ها و برنامه‌های زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی.

 

2.       تهیه, تدوین و تکمیل اولویتها, ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار کشاورزی و الگوهای ارزیابی زیست محیطی در زیربخشهای مختلف بخش کشاورزی

 

3.       طراحی, استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت اجرای آن در زیربخشهای مختلف بخش کشاورزی .

 

4.       نظارت بر حسن اجرای موازین, ‌استانداردها و ضوابط زیست محیطی مصوب در زیر بخش های مختلف وزارت جهادکشاورزی در راستای نیل به امنیت غذایی و حفاظت از منابع پایه تولید .

 

5.       انجام هماهنگی لازم با واحدهای مختلف وزارت جهادکشاورزی به منظور ارتقاء سطح ضوابط و استانداردهای توسعه پایدار کشاورزی و به حداقل رساندن آسیبهای زیست محیطی.

 

6.       جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به توسعه پایدار کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی و مشارکت در ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوطه به منظور توسعه فرهنگی زیست محیطی و اطلاع رسانی و استفاده از آنها در طرحها و برنامه های بخش کشاورزی .

 

7.       بررسی و فراهم آوردن امکانات لازم از جمله برگزاری همایش و سمینارهای علمی به منظور ارتقاء‌ آگاهی و دانش در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی دست اندرکاران بخش کشاورزی, ‌بهره برداران و کارکنان وزارتخانه در جهت تغییر نگرش و عملکرد آنها .

 

8.       بررسی و اعلام نیازهای آموزشی زیست محیطی به واحدهای ذیربط و برنامه ریزی به منظور اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی مرتبط با مباحث کشاورزی پایدار و ملاحظات زیست محیطی.

 

9.       همکاری و هماهنگی با زیربخشهای مختلف وزارت جهادکشاورزی و سایر ارگانها و دستگاههای ذیربط در راستای توسعه پژوهش به منظور بکارگیری و توسعه فن آوری های سازگار با محیط زیست .

 

10.   همکاری با سازمانهای ذیربط و واحدهای جهاد کشاورزی در تهیه طرحها , برنامه ها  و پروژه ها با توجه به اهداف توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی .

 

11.   برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی با سایر سازمانها به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست, ارگانهای تخصصی و مجامع علمی و فنی مرتبط با توسعه پایدار کشاورزی و همکاری و حضور فعال در جلسات, کمیته ها  و انجمنهای علمی مربوطه.

 

12.   گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با کشاورزی پایدار و ملاحظات زیست محیطی و انتشار آنها به صورت مقالات, ‌کتب یا نشریات ادواری .

 

13.   ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست متشکله در وزارت جهاد کشاورزی .

 

14.   برقراری ارتباط مستمر با کلیه سازمانها, موسسات و شرکتهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در راستای وظایف محوله و پیگیری امور .

 

15.   انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی.