دانشمندان می گویند نگاه کردن به چشمهای گاو می تواند به تشخیص بیماری جنون گاوی بینجامد. به نقل از ساینس دیلی (Science Daily)، یاکوب پتریچ و همکارانش خاطرنشان کردند:

شکل انسانی بیماری جنون گاوی به خوردن گوشت حیوانات آلوده به پروتئینهای غیر عادی موسوم به پریونها (Prions) که در تعدادی از بیماریهای مغز دخالت دارند، ربط دارد.محققان سعی دارند آزمایشهایی برای شناسایی گاوهای آلوده قبل از ورود آنها به حوزه عرضه طراحی کنند. مطالعات قبلی پیشنهاد می کرد تغییرات شیمیایی در شبکیه دام (بافت عصبی حساس به نور در قسمت عقب چشم) می تواند مبنایی برای کشف بیماری باشد.این محققان نشان دادند: شبکیه گوسفند آلوده به اسکراپی (یک بیماری مشابه جنون گاوی در گوسفند) موقعی که با یک وسیله مخصوص به آن نور می تابانند، حالت درخشش قرمزی بروز می دهد. آنها پیشنهاد می کنند آزمایش چشم می تواند مبنایی برای تشخیص سریع و کم هزینه بیماریهای پریون و سایر بیماریهای عصبی باشد./
منبع:http://www.koaj.ir/news/show_detail.asp?id=6399