1.       بررسی و مطالعه اهداف, برنامه‌ها, استراتژی‌ها و سیاستهای دولت, وزارت جهادکشاورزی و کمیته ملی توسعه پایدار در جهت تنظیم و تدوین خط مشی‌ها و برنامه‌های زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی.

 

2.       تهیه, تدوین و تکمیل اولویتها, ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار کشاورزی و الگوهای ارزیابی زیست محیطی در زیربخشهای مختلف بخش کشاورزی

 


ادامه مطلب